Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

מים-מיחזור מים אפורים

See video

 צפייה בסרט ביו טיוב- פעמיים – מיחזור מים אפוריםשאלות טרום צפייה לדיוןפעילות הכנה1)     שערו מה יהיה נושא הסרט?2)     אילו מושגים חשוב שיהיו בסרט? v   שאלה למחשבה שתישאר פתוחה עד לאחר סיום הצפייה בסרט ואז נערוך דיון. 3)     משבר המים הולך ומחריף והגינה הבית ספרית שלנו מושקית במי שתייה יקרים וטובים, בסרט מוצע פתרון אחד לבעיית משבר המים וחיסכון לצרכן הפרטי. כתבו את ההצעה המועלית בסרט העלו אף אתם הצעות נוספות לפתרון בעיית משבר המים וחיסכון במי שתייה טובים לגינה האקולוגית הבית ספרית שלנו. במהלך צפייה4)     מהו הנושא המרכזי בו עוסק הסרט?5)     מי הם גיבורי הסרט? 6)     בסרט משתמשים בסלוגן /סיסמת פרסום (משפט קצר וקליט המעביר מסר) כתבו את הסלוגן והסבירו את משמעותו.7)     באילו אמצעים חזותיים השתמשו בסרט, מהי תרומתם להעמקת המסר?בתום הצפייה בסרטאוורור רגשות·       מה אהבתם בסרט?·       האם הסרט ענה על הציפיות שלכם? 8)     מדוע עלה הצורך בפיתוח פתרונות טכנולוגיים למיחזור מים ולשימוש חוזר במים?v   נתייחס לשאלת המחשבה שנתתי בפתיחת הפעילות.                                                 פעילות צפייה פורה ונעימה- לבנה וול

Rating: 
93.8
Likes: 
15